ALGEMENE VOORWAARDEN EASY EN BIJZONDERE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Easy van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Easy BV, gevestigd en kantoorhoudende te 4724 SH Wouw, gemeente Roosendaal, aan de Spellestraat 55.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden Easy worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– “gebruiker”: Easy B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, verhuurder;
– “opdrachtgever”: de wederpartij van gebruiker, koper, huurder;
– “overeenkomst”: de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;
– “het werk”: het totaal van de tussen de gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de gebruiker geleverde materialen.

Artikel 2: Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de bijzondere voorwaarden van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van relevante bescheiden, zaken, die nodig zijn voor de opdracht.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en montage- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.
3.7 Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
3.8 Wordt de offerte niet aanvaard, dan is gebruiker gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen, indien zulks voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.
3.9 Opdrachten zijn eerst dan definitief indien deze door gebruiker zijn goedgekeurd en schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd. Deze goedkeuring zal blijken uit een door de directie of daartoe gemachtigde ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend.
4.2 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.8 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.
4.9 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 4.10 Opdrachtgever draagt jegens gebruiker zorg voor:
– beschikbaarheid van en toegang tot het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
– aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
– tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
– afdoende veiligheidsmaatregelen bij het verrichten van de werkzaamheden;
4.11 De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.12 Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van gebruiker, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen.
4.13 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Levering, oplevering

5.1 Levering van materialen en andere zaken geschiedt op de locatie waar gebruiker het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
5.4 Indien de zaken worden bezorgd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5.5 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
5.6 Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
5.7 Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- of nationale feestdag. Dagen waarop aannemer vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal steeds op een werkdag worden opgeleverd. Valt de oplevering niet op een werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
5.8 Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6: Opneming, goedkeuring, reclames

6.1 Voor de oplevering zal gebruiker opdrachtgever uitnodigen om tot opneming en onderzoek van het uitgevoerde werk over te gaan. Geeft opdrachtgever hieraan geen gehoor, dan zal gebruiker opdrachtgever opnieuw uitnodigen. Weigert opdrachtgever na 2e uitnodiging medewerking te verlenen aan een opneming, dan wordt het werk geacht op de geplande opnemingsdatum te zijn goedgekeurd.
6.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van gebruiker en strekt ertoe te constateren of gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
6.3 Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan gebruiker binnen acht dagen schriftelijk meegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. In het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan gebruiker is verzonden.
6.4 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming schriftelijk door opdrachtgever medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
6.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
6.6 Kleine gebreken kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Gebruiker zal kleine gebreken zo spoedig mogelijk herstellen.
6.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
6.8 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht werkdagen na de heropneming schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld.
6.9 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig dit artikel is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
6.10 Indien ingevolge één van de bepalingen van dit artikel wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot betaling van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7: Monsters en modellen

7.1 Is aan opdrachtgever een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
7.2 Wordt in de overeenkomst de oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

8.1 Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
8.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 10% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
9.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
9.4 Indien gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal gebruiker de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen.
9.5 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd.
9.6 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
9.7 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
– het aanschaffen van bouwstoffen en/of materialen, hetzij
– het aanschaffen van bouwstoffen en verwerken daarvan, hetzij
– het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

Artikel 10: Betaling

10.1 Alle levering geschieden á contant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3 Gebruiker is gerechtigd voorschotten in rekening te brengen.
10.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
11.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
11.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12: Garantie

12.1 Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van gebreken en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
12.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
12.3 Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel.
12.5 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is;
12.6 Indien door gebruiker garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven.
12.7 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze komen voor rekening van opdrachtgever.
12.8 Garantie op het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
12.9 Zo lang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst(en) voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 13: Risico-overgang

13.1Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14: Incassokosten

14.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.
14.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
14.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Opschorting en ontbinding

15.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
15.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Annulering

16.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
16.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
16.3 Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
17.2 Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de overeenkomst of de wet, is gebruiker aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan gebruiker in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
17.3 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
17.4 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
17.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
17.6 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker
toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
17.8 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, vorst en ziekte worden daaronder begrepen.
18.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk ijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19: Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.
19.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
19.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, brochures, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
19.4 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20: Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
20.2 Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21: Bijzondere bepalingen betreffende opdrachten van gebruiker aan derden

21.1 In deze bijzondere bepalingen worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
– “gebruiker”: Easy BV, opdrachtgever, gebruiker van de bijzondere bepalingen;
– “aannemer”: de wederpartij van gebruiker;
– “overeenkomst”: de overeenkomst tussen gebruiker en de aannemer.
21.2 Aannemer dient gebruiker op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door aannemer in het kader van de uitvoering van het door gebruiker opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen.
21.3 Aannemer zal gebruiker steeds op eerste verzoek de loonstaten van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede gebruiker schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn.
21.4 Aannemer staat jegens gebruiker in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.
21.5 Aannemer is verplicht gebruiker op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken:
– de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij aannemer is ingeschreven;
– een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging;
– het loonbelastingnummer van aannemer.
21.6 Aannemer is verplicht aan gebruiker op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen.
21.7 Aannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende opgemelde werknemers.
21.8 Gebruiker heeft steeds het recht de door aannemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens aannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.
21.9 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is aannemer op eerste verzoek van gebruiker verplicht terzake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Gebruiker zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt voor gebruiker tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zo lang aannemer gebruiker nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal gebruiker gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.
21.10 Aannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren dan na van gebruiker verkregen schriftelijke goedkeuring.
21.11 In geval aannemer enig deel van de overeenkomst door een derde laat uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen.
21.12 In geval van niet nakoming van de door aannemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt aannemer aan gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van 10% van de tussen gebruiker en aannemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van gebruiker om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 22: Geschillen

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 23: Toepasselijk recht

23.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever c.q. een aannemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda.